Kontaktní informace a zásady ochrany osobních údajů

Jiří Fröhlich
email: george@youcansee.cz
telefon: 602 690 109

Klára Marková
email: klara@youcansee.cz
telefon: 737 650 290

 

Mapa MHD a mapa CENTRA zdarma ve Vašem hotelu

 

 

 

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

Jiří Fröhlich, Svárov 132, 273 51 Unhošť, IČO: 62565583

 

 1. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

 1. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

 1. Osobní údaje
  Fyzické osoby, které zastupují Vaši firmu:
  V rámci naší činnosti, mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, Vašim zaměstnancům, případně spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby a produkty.
  Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresa, email, tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete.
  Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších pěti let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.4. Telefon
  Jako náš oprávněný zájem evidujeme u fyzických osob telefon (telefony), abychom mohli kontaktovat Vás v případě jakékoliv komplikace, která vznikne při užívání našich služeb (i zdarma) nebo prodeje našeho zboží. Důvodem je také skutečnost, abychom si mohli ověřit totožnost volajícího.
  Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

 

 1. Zákazník
  Za zákazníka je považován každý, kdo zakoupil náš produkt či službu.
  Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy – fyzické osoby
  (článek 6 odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)
  V návaznosti na naši smlouvu budeme shromažďovat údaje o odběrech zboží a služeb, abychom mohli podle ustanovení smlouvy vyčíslit dohodnuté bonusy a případné další věrnostní programy, které poskytujeme.
  Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.7. Natáčení, fotografování
  Zájem, který je podrobený souhlasu – fyzické osoby
  (článek 6 odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR)Jako zájem, který je třeba podrobit souhlasu, je fotografování a natáčení fyzické osoby takovým způsobem, že lze osobu identifikovat. Fotografie slouží pro reklamní účely, tedy propagování daného produktu nebo naší firmy, mohou být umístěny do reklamních produktů, na web, v prostoru firmy na zdech.
  Natáčení slouží jako reklama produktu, může být použito v reklamních rozesílkách nebo přímo na webu (webech) firmy.
  Fotografie a natočené spoty mohou budeme uchovávat po dobu pěti let8. Bezpečnostní opatření
  V pravidelných intervalech přezkoumáváme rizika informační bezpečnosti, které souvisí se zpracováním osobních údajů.Dále jsme zavedli následovná opatření:

Naše data jsou zabezpečena dostatečně silnými hesly (s dostatečnou délkou, kombinací písmen malých, velkých i číslic) a není možné se k nim bez znalosti těchto hesel dostat.

Přijali jsme interní směrnici na práci s osobními údaji, zahrnující osobní odpovědnost, bezpečnost při práci s nimi a další.

 1. Právo na informace
  Právo odvolat udělený souhlas souhlas – článek 13 Nařízení GDPR
  Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracováni vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
  Informace a přístup k osobním údajům – článek 13 Nařízení GDPR
  Právo na informace znamená, že máte právo obdržet informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Tato fakta se dozvíte v tomto sdělení, nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání.
  Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům – článek 15 Nařízení GDPR
  Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
  Právo na opravu – článek 16 Nařízení GDPR
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  Právo na výmaz (právo být zapomenut) – článek 17 Nařízení GDPR
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.
  Právo na omezené zpracování – článek 18 Nařízení GDPR
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování ve vyjmenovaných případech.
  Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování – článek 19 Nařízení GDPR
  Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
  Právo na přenositelnost údajů – článek 20 Nařízení GDPR
  Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci podle uvedeného článku.
  Právo vznést námitku – článek 21 Nařízení GDPR
  Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování v souladu s tímto článkem. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování – článek 22 Nařízení GDPR
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
Právo vznést stížnost na úřadu pro ochranu osobních údajů – článek 77 Nařízení GDPR
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

V textu jsou uvedeny zjednodušené citace z Nařízení GDPR.

10. Naše pravidla – zásady pro zpracování osobních  údajů
1) Osobní údaje shromažďujeme výhradně:
– od fyzických osob, které u nás zakoupily zboží nebo produkt
– od fyzických osob, které se u nás zaregistrovali z důvodů, že chtějí v budoucnu zakoupit nějaký produkt nebo od osob, které chtějí využít nějakého našeho zdarma poskytovaného produktu nebo služby
– od fyzických osob, které uvedete jako svoje kontaktní osoby v rámci našeho smluvního vztahu
– od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů, jiných třetích stran
2) Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou jako například kupováním databází.
3) Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně postupovat.
4) Osobní údaje budou ochraňovat naši zaměstnanci, kteří mají podepsánu mlčenlivost a jsou pravidelně proškolování i naši zpracovatelé, kteří pro nás pracují na základě zpracovatelských smluv.
5) Data nebudou předávána mimo EU a nejsou zpracovávána mimo EU.
6) Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.
7) Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizován
8) Plníme dle článku 13 Nařízení GDPR informační povinnost.